Loading... 
 
IJU

IJU 2017: 9. konferenca informatike v javni upravi

Kaj:Informatika v javni upravi 2017
Kdaj:4. in 5. december 2017
Kje:Kongresni center Brdo pri Kranju
Rdeča nit:Uprava 4.0 - GaaP

V SODELOVANJULetošnja konferenca je že deveta po vrsti, kar pomeni, da je očitno potrebna in koristna. Razen tega, da povezuje informatike in izvajalce e-storitev javne uprave, postaja tudi forum za izmenjavo informacij o vidikih informacijske tehnologije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delovanje javne uprave. IJU 2017 želi to poslanstvo še nadgraditi. Rdeča nit konference - država kot platforma - povzema novo videnje vloge države zaradi digitalne preobrazbe. Težišče se premika od infrastrukture, naprav in storitev k uporabi podatkov in potencialu javne uprave za pospešek ekonomije. Industrija 4.0 je priznana paradigma za novo videnje delovanja in nobenega razloga ni, da ne bi podobnega koraka naredila tudi država, ki je doslej sledila dobrim praksam poslovnega sveta, na področjih, kjer je to mogoče, pa lahko prevzame vodilno vlogo.

Konferenca zato ni namenjena izključno informatikom v javni upravi, temveč tudi odločevalcem, njihovim sodelavcem, ponudnikom in izvajalcem upravnih e-storitev. Poleg udeležencev iz javne uprave je zanimiva tudi za tiste iz gospodarskih družb in z univerz. S tem, ko vabimo k sodelovanju podjetja, odpiramo možnost za oceno, koliko so razpoložljive rešitve in načrti usklajeni s stanjem razvoja informacijske tehnologije. Vsebine IJU 2017 so usmerjene v uporabniško naravnano javno upravo, potencial masivnih podatkov, zanesljivost delovanja in varnost. Vabljeni so predavatelji z ministrstev, da predstavijo storitve, projekte, strategije, inozemski predavatelji in predavatelji z univerz pa predstavljajo poglede in dosežke, ki so lahko spodbuda za tovrstne aktivnosti doma.
Vsebinski sklopi pokrivajo naslednja področja:

 • novi pravni in strateški okvirji
 • novi tehnološki trendi
 • inovativni pristopi in rešitve za e-storitve
 • podatkovna analitika, uporaba masivnih podatkov in odločanje na podlagi podatkov
 • varnost, zasebnost in zaupanje
 • resorna informatika – dosežki in izzivi
 • informatika v občinah
 • proces priprave predpisov

Sam program sledi uveljavljeni shemi iz prejšnjih let, vendar s tem, da bodo imeli predavatelji več časa za predstavitve svojih prispevkov. Plenarna in vabljena predavanja pokrivajo aktualne teme, ki so zanimive za vse, v sekcijah pa bodo obravnavane vsebine, ki so zanimive za določene skupine udeležencev. Delavnice in predstavitve podajajo konkretne informacije in znanja, ki bodo koristna pri delu, okrogli mizi pa dajeta možnost, da se o aktualnih temah pridobi tudi mnenja in pogledi udeležencev konference.

Informatika v javni upravi je dogodek, ki je po obisku primerljiv z največjimi srečanji informatikov v državi, na nobenem drugem pa ni razpoložljivih toliko informacij o e-storitvah, dosežkih in načrtih javne uprave. Udeležba na konferenci je za udeležence iz javne uprave naložba v znanje, za ostale pa vpogled v delo in načrte največjega poslovnega subjekta v državi. Prepričani smo, da je vredna obiska.

PROGRAM

Program je v pripravi.

PRIJAVA

Prijava na konferenco bo na voljo po 15. oktobru.

ZA AVTORJE


VABILO AVTORJEM

Konferenca Informatika v javni upravi 2017 (IJU 2017) je tradicionalno srečanje informatikov, uporabnikov iz javne uprave in drugih ter ponudnikov storitev informacijske tehnologije in bo 4. in 5. decembra 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Dogodek je izmenjava informacij o dosežkih, projektih in ponudbi e-storitev javne uprave, ki omogoča vpogled v razvojne načrte javne uprave in razvojne načrte velikih ponudnikov, posebej tistih, ki zadevajo javno upravo. Pomembno sporočilo konference je, da je informatizacija javne uprave ključna za celotno državo. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis ter podati pregled e-storitev in načrtov posameznih resorjev. Glavni cilji konference so

 • informiranje o dosežkih in nadaljnjih korakih,
 • predstavitve projektov in razvojnih načrtov in
 • promocija e-storitev javne uprave.

Rdeča nit konference Uprava 4.0 -GaaP odraža novo razumevanje javne uprave in državne informatike, to je, ne da zgolj sledita razvojnim trendom in dobrim praksam drugih, temveč da prevzemata vodilno vlogo in ustvarjata izhodišče za razvoj lastnih storitev ter spodbudo in motivacijo prebivalstva in pravnim osebam ter zagon gospodarstva. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis ter podati možnost ocene in primerjave, kako so umeščene v nacionalne in evropske strategije. Pridobiti želimo tudi čim več informacij o tehnikah, tehnologijah in rešitvah, ki omogočajo, da uprava ne bi bila več sledilec, temveč bi začela prevzemati vodilno vlogo.

Vabimo vas, da spoznanja, dosežke in načrte, ki naj obravnavajo v predvidenih vsebinskih področjih predstavljena področja, pripravite kot predavanje ali kot praktično usposabljanje predstavite na delavnicah. Prijavo pošljite kot povzetek, ki naj obsega naslov, obliko predstavitve (razširjeni povzetek, referat, delavnica), ime avtorja ali avtorjev, elektronski poštni naslov in do deset vrstic opisa vsebine. Prijave bo pregledal programski odbor konference. Prvonavedeni avtorji prispevkov, ki bodo sprejeti za uvrstitev v program ali za objavo v zborniku, bodo kotizacije oproščeni. Z njimi bo potekala tudi vsa zadevna komunikacija.

Vsebinska področja

 • novi pravni in strateški okvirji
 • novi tehnološki trendi
 • inovativni pristopi in rešitve za e-storitve
 • podatkovna analitika, uporaba masivnih podatkov in odločanje na podlagi podatkov
 • varnost, zasebnost in zaupanje
 • resorna informatika – dosežki in izzivi
 • informatika v občinah
 • proces priprave predpisov

Pomembni datumi

do 8.10.2017prijava povzetka do 10 vrstic, v priloženi tabeli, poslati na naslov iju2017@drustvo-informatika.si
do 15.10.2017obvestilo avtorju
do 5.11.2017končno besedilo v obliki razširjenega povzetka (do 4 strani) ali referata (do 7 strani), pripravljeno skladno z navodilom za pripravo prispevka
do 5.11.2017predložitev izjav/e o avtorstvu
4. - 5.12.2017konferenca Informatika v javni upravi 2017

Vsi avtorski prispevki bodo objavljeni v zborniku, posamezni prispevki pa bodo vključeni v ustrezne vsebinske sklope programa glede na aktualnost in združljivost z vsebino posameznih sklopov. Vsak prispevek pomeni poleg obogatitve vsebine konference tudi promocijo dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.


1 SPLOŠNA NAVODILA

Za konferenco so lahko prijavljeni samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor/ji potrjuje/jo izvirnost dela in dovoljuje/jo prenos materialnih avtorskih pravic.

Dela in soglasje - izjavo o avtorstvu pošljite na e-naslov: iju2017@drustvo-informatika.si. Za besedila, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v potekala s prvonavedenim avtorjem.

Obveznosti avtorja
Za sprejeta dela mora avtorja:

 • pripraviti besedilo za objavo v zborniku (po teh navodilih);
 • pripraviti predstavitev v formatu .ppt ali .pptx (predloga bo objavljena na spletni strani konference);
 • delo predstaviti na konferenci v določenem vsebinskem sklopu in terminu po programu konference;
 • prijava udeležbe na konferenco.

Prvonavedeni avtor v program konference sprejetega prispevka je oproščen plačila kotizacije.

2 RAZŠIRJENI POVZETEK

RAZŠIRJENI POVZETEK ZA KONFERENCO
INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI - NAVODILO
Ime Priimek1, Ime Priimek2
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov1
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov2

Obseg razširjenega povzetka prispevka je omejen na štiri strani formata A4. Povzetki morajo biti lektorirani in pripravljeni za tisk, besedilo naj bo pripravljeno v urejevalniku besedil Word (v formatu doc ali docx). Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih.
Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov prispevkov uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 1: Preglednica slogov za oblikovanje razširjenega prispevka

ElementVelikost črkPoravnavaPisavaPresledekPosebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov prispevka14 ptSredinskoKrepkoZa: 18 ptVelike črke
Avtor12 ptSredinskoObičajno  
Telo besedila12 ptObojestranskoObičajno Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela Sredinsko Pred: 12 pt 
Naslov slike oz. tabele10 ptSredinskoKrepkoPred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene.


3 REFERAT

Referat bo recenziran.

REFERAT ZA KONFERENCO
INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI - NAVODILO
Ime Priimek1, Ime Priimek2
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov1
Ime in naslov organizacije, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov2

Izvleček

Izvleček obsega največ sto petdeset besed. Predstavitev problema in ciljev, metode dela ter najpomembnejših rezultatov.

Ključne besede: tri do osem gesel ločienih z vejicami.

Abstract

Title of the contribution in English language
Translation of abstract into English language.

Key words: three to eight key words separated by commas.

1. UVOD

Besedilo uredite v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Naslovi na prvem nivoju naj bodo napisani z velikimi tiskanimi črkami. Uporabite največ tri nivoje poglavij, torej 1.1.1.

2. OBLIKOVANJE

Obseg je omejen na sedem strani formata A4. Referat naj vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo prispevka in literaturo. Naslovu (pred izvlečkom) sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih. Besedila morajo biti lektorirana, pripravljena za tisk in pripravljena v urejevalniku besedil Word (v formatu doc ali docx). Za oblikovanje uporabite to predlogo. Navodila najdete tudi v tabeli 2.

Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Tabela 2: Preglednica slogov za oblikovanje referata

ElementVelikost črkPoravnavaPisava
Presledek
Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov referata 14 pt Sredinsko Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Sredinsko Običajno   
Naslov avtorja 11 pt Sredinsko Običajno   
Naslov izvlečka, ključnih besed, abstracta in key words 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, abstract in key words 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov referata 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela Sredinsko  Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Sredinsko Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevilčene.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


2.1 Literatura in viri

Na literaturo oz. vire se v besedilu sklicujte skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA (Paiz idr., 2013). Na koncu prispevka navedite samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu v skladu s sistemom APA, urejenem po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Enote literature in virov v končnem seznamu oštevilčite s številkami v oglatih oklepajih.

3. ODDAJA REFERATOV

Prosimo vas, da upoštevate roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne bomo mogli zagotoviti, da bodo sprejeti v program in/ali objavljeni v zborniku konference.

4. LITERATURA IN VIRI

[1] Paiz, J. M., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., Brizee, A. & Keck, R. (2013). APA Formatting and Style Guide: General Format. Objavljeno na https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ (zadnji ogled 11. 12. 2013).


IZJAVA O AVTORSTVU

Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor/ji potrjuje/jo izvirnost dela in dovoljuje/jo prenos materialnih avtorskih pravic.
Uporabite predlogo v priponki.

IJU-2017-Izjava.docx (171 kb)


PREDLOGA ZA PRIPRAVO PREDSTAVITEV

Za pripravo predstavitve lahko uporabite predlogo v priponki.

ppt_IJU2017.ppt(1383 kb)

NATEČAJ ZA DOSEŽEK INFORMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA V JAVNI UPRAVI V LETU 2017

Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje dosežka javne uprave na področju informatike in računalništva (e-storitev javne uprave) za leto 2017. Natečaj, katerega namen je promocija in popularizacija dosežkov slovenske e-uprave, bo potekal v okviru konference Informatika v javni upravi 2017. To je priložnost, da dosežke predstavite slovenski strokovni in širši javnosti, sodelavcem in uporabnikom.

Pogoji sodelovanja

 1. Prijavitelj je lahko organ javne uprave sam ali organ javne uprave in izvajalec, ki je storitev razvil.
 2. Prijaviti je mogoče delujočo e-storitev javne uprave, ki je bila razpoložljiva ali v uporabi vsaj tri mesece pred rokom za oddajo prijave za ta natečaj.
 3. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
 4. aktualnost (do 30 točk);
 5. enostavnost in prednosti uporabe (do 20 točk);
 6. prihranki pri uporabi (do 30 točk);
 7. potrebna tehnologija (do 10 točk);
 8. širša družbena korist (do 10 točk).
 9. Vse prijavljene e-storitve bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Informatika v javni upravi 2017 kot posterje. Za najvišje ocenjeno e-storitev bo javno podeljeno priznanje na slovesnem začetku konference, storitev pa bo tudi javno predstavljena.
 10. Za e-storitev, ki bo prejela priznanje, bo imel prijavitelj tudi možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
 11. Rok za oddajo prijave je 15. november 2017. Za prijave, ki bodo prispele po tem datumu, ne moremo zagotoviti, da bodo lahko upoštevane.
 12. Morebitne ugovore in spore v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegovi sklepi so dokončni.

E-storitev prijavite tako, da izpolnite prijavni obrazec in ga pošljete na naslov iju2017@drustvo-informatika.si.

Prijavitelji, ki bodo to želeli, bodo lahko prijavljene e-storitve predstavili v preddverju dvoran kot plakat in objavili v zborniku. Za podrobnejše informacije se obrnite na iju2017@drustvo-informatika.si.

Prijava na natečaj pomeni tudi promocijo dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.

ODBORI

PROGRAMSKI SVET

 • Dr. Karmen Kern Pipan (predsednica), Ministrstvo za javno upravo
 • Branko Andrejašič, Upravna enota Izola
 • Mag. Teja Batagelj, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Mag. Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo
 • Aleksander Boh, Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Domen Božeglav, Ministrstvo za javno upravo
 • Dr. Mitja Dečman, Fakulteta za upravo
 • Mag. Maja Dimc, Ministrstvo za obrambo
 • Ksenija Dren, Mestna občina Velenje
 • Nina Fileš, Slovensko društvo Informatika
 • Andrejka Grlić, Tržni inšpektorat Republike Slovenije
 • Miloš Torbič Grlj, Ustavno sodišče
 • Dr. Matjaž Jurič, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Dr. Mirjana Kljajić Borštnar, Fakulteta za organizacijske vede
 • Andrej Kotar, Gospodarska zbornica
 • Katarina Kralj, Ministrstvo za zdravje
 • Tomaž Kralj, Finančna uprava Republike
 • Dr. Marjan Krisper, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Tatjana Mizori Zupan, Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • Mag. Bojan Muršec, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 • Mag. Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Andreja Sladoje Jemec, Ministrstvo za finance
 • Mag. Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec
 • Mag. Bojan Vovk, Statistični urad Republike Slovenije
 • Igor Zorko, Slovenska digitalna koalicija
 • Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

PROGRAMSKI ODBOR

 • Mag. Jurij Bertok (predsednik) , Ministrstvo za javno upravo
 • Niko Schlamberger (podpredsednik) , Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Vasko Berden , NIL d.o.o.
 • Dr. Mitja Dečman , Fakulteta za upravo
 • Nina Fileš , Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Dr. Karmen Kern Pipan , Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Bojan Križ , Ministrstvo za javno upravo
 • Dr. Alenka Žužek Nemec , Ministrstvo za javno upravo

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Nina Fileš (predsednica), Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Aleksander Bucik, Slovensko društvo INFORMATIKA
 • Dr. Karmen Kern Pipan, Ministrstvo za javno upravo
 • Duša Medved, Ministrstvo za javno upravo
 • Maša Pentek, Promideja d.o.o.
 • Vanja Režonja Utenkar, Ministrstvo za javno upravo
 • Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA

KONTAKT

Veseli bomo vsakega vašega mnenja, predloga ali pripombe in bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša morebitna vprašanja. Pišete nam lahko po e-pošti na naslov iju2017@drustvo-informatika.si ali pokličete Nino Fileš na telefon 041 620 055.

SLOVENSKO DRUŠTVO INFORMATIKA
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana

Dav.št: SI 71832912
IBAN SI56 0208 3001 3014 662

Predsednik društva Niko Schlamberger

Generalni sponzor

Sponzor

Medijski sponzorji